“உதயம்” ஆண்டு விழாவில் பாராட்டுப்பெற்ற கவிதை என் தமிழே! தமிழ்த்தந்த ஆசான்களே! என் மண்ணே! அன்னை சக்தியே! என் சிந்தையிலும் நாவிலும் படிய வணங்குகின்றேன்.Read More